หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 17 ตุลาคม 557

กิจกรรมจิตศึกษา อนาคตที่ฉันฝันผ่านพี่แสงเทียน
                 เป็นกิจกรรมที่ฝึกเพื่อให้นักเรียนมีสติอยู่กับตนเองและได้ส่งความคิดความใฝ่ฝันและเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักวางเป้าหมายของตนเองว่าใน        อนาคตตนเองอยากเป็นอะไรอยากมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของตนเองและมีความมั่นใจที่จะทำตามที่ตนเองได้ตั้งใจไว้อย่างเต็มความสามารถ
กิจกรรมจิตศึกษา  กล่องนมผู้วิเศษ
        เป็นกิจกรรมที่ที่ฝึกให้นักเรียนได้ใช้วัสดุจากกล่องนมให้มีประโยชน์และให้เห็นคุณค่าของพี่กล่องนมโดยกิจกรรมนี้ได้ให้นักเรียนแต่ละคนท่ดื่มนมเสร็จแล้วนำมาประกอบประดิษฐ์สิ่งต่างๆโดยในกิจกรรมได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่ทุกคนตกลงกันไว้โดยในกิจกรรมนี้นอกจากจะฝึกให้นักเรียนมีความคิดจินตนาการแล้วยังให้นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ
ระบบสุริยะ   โลกและดวงดาวที่ฉันรู้จัก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น