หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557                           กิจกรรม PLC 3 โรงเรียน 24 ตุลาคม  2557         
      ในวันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อสพป.25  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย   และโรงเรียนบ้านหนองสะแกสน ได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการสอน PBL พูดถึงความร่วมมือในการสอน PBL  และให้ครูแต่ละชั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนจากสิ่งที่ได้ทำกิจกรรมมาซึ่งในแต่ละโรงเรียนเรียนได้นำกิจกรรมต่างๆไปใช้โดยเฉพาะในกิจกรรม จิตศึกษาและBodyscan ซึ่งคุณครูทุกคนมีความรู้สึกดีและสนใจที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมการสอน
ส่วนกิจกรรม PBL  ครูหลายท่านก็นำไปใช้แล้วยังมีส่วนน้อยที่ยังไม่ได้นำไปใช้มากนัก
กิจกรมแลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็นของแต่ละชั้นเรียน


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชุมพูดคุยข้อคิดเห็นเพิ่มเติมวันที่ 23 ตุลาคม  2557
  จัดกิจกรรมปิด Quater 2  ที่โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย  โดยให้แต่ละชั้นแสดงผมงานต่างๆจากที่เคยเรียนมาโดยมีคณะชุมชนเข้าร่วมชมกิจกรรมด้วย
นักเรียนทุกคนต่างดีใจได้แสดงกิจกรรมต่างๆให้ผู้ปกครองและชมชนดูซึ่งในแต้ละชั้นได้มีกิจกรรมการแสดงดังนี้
1. ชั้นอนุบาลเต้นประกอบเพลง
2. ชั้น ป.1,2  เต้นประกอบเพลง
3. ชั้น ป.3,4  พี่ผู้ชายแสดงเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์โบราณ  ส่วนพี่ผู้หญิงแสดงเกี่ยวกับ Asean
4. ชั้น ป.5,6  แสดงช่อยเกี่ยวกับหญ้าแฝก 

กิจกรรมการแสดงของพี่ๆๆ

พี่อนุบาลเต้นประกอบเพลง สนุกมากๆๆๆ


พี่ ป.1,2  เต้นประกอบเพลง
 


พี่ ป.3-4  กำเนิดมนุษย์โบราณพี่ ป.3-4  Asean

พี่ ป.5-6 เพลงฉ่อยมหัศจรรย์หญ้าแฝก


ผู้ปกครองเยี่ยมชมผลงานนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเสนอแนะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น